1382/07/15
تا
1382/03/16
مد ت اعتبار برنامه حرکت از
ساعت ورود
مقصد
ساعت حركت
روز حركت
مبدا
نام قطار
13:40
مشهد
16:30
سه شنبه جمعه
اصفهان
اصفهان- مشهد
16:55
مشهد
10:40
چهارشنبه
اهواز
اهواز - مشهد
16:55
مشهد
15:25
دوشنبه پنجشنبه
تبريز
تبريز - مشهد
20:00
قم
17:35
سه شنبه
تهران
تهران - قم (جمکران) 1
20:00
قم
17:35
پنجشنبه
تهران
تهران - قم (جمکران) 2
03:00
تهران
00:30
چهارشنبه
قم
قم (جمکران) - تهران 1
20:05
تهران
17:50
جمعه
قم
قم (جمکران) - تهران 2
19:20
اصفهان
23:30
شنبه چهارشنبه
مشهد
مشهد - اصفهان
14:20
اهواز
09:40
دوشنبه
مشهد
مشهد - اهواز
10:45
تبريز
09:40
شنبه چهارشنبه
مشهد
مشهد - تبريز
07:40
يزد
09:40
جمعه
مشهد
مشهد - يزد
16:55
مشهد
18:25
شنبه
يزد
يزد - مشهد
خوزستان    
گلستان    
آذربايجان    
خراسان    
هرمزگان