نقشه ريلي کشور
سايت هاي قطاري کشور هاي ديگر
نقشه نواحي کشور
برنامه حرکت قطارها
اطلاع رساني
بيمه مسافري
حرکت قطار هاي خارجي
حرکت قطار هاي بين شهري
معرفي قطارها
مقررات حمل توشه
قيمت بليط
راهنماي تهيه بليط
1382/07/15    تا 1382/03/16 از مد ت اعتبار برنامه حرکت
(بليت با ذکر نام مسافر (ريال نوع واگن نوع قطار مقصد مبدا قطار
1000 درجه 2 عادي شهريار تهران 1 (تهران - شهريار (شهر پرند
1000 درجه 2 عادي شهريار تهران 2 (تهران - شهريار ( شهر پرند
2500 درجه 2 عادي دورود اراك اراک - دورود
60500 درجه 1 اکسپرس بندرعباس اصفهان اصفهان - بندرعباس
30250 درجه 1 سريع تهران اصفهان اصفهان - تهران
76650 درجه 1 اکسپرس مشهد اصفهان اصفهان- مشهد
33150 درجه 1 اکسپرس تهران انديمشک انديمشک - تهران
3000 درجه 2 عادي دورود انديمشک انديمشک - دورود
16700 درجه 2 عادي تهران اهواز اهواز - تهران 1
49250 درجه 1 اکسپرس تهران اهواز اهواز - تهران 2
30800 درجه 2 اکسپرس تهران اهواز اهواز - تهران 2
97850 درجه 1 اکسپرس مشهد اهواز اهواز - مشهد
60500 درجه 1 اکسپرس اصفهان بندرعباس بندر عباس - اصفهان
80600 درجه 1 سريع تهران بندرعباس بندرعباس - تهران
3000 درجه 2 عادي گرگان پل سفيد پل سفيد - گرگان
1500 درجه 2 عادي تهران پيشوا پيشوا - تهران 1
1500 درجه 2 عادي تهران پيشوا پيشوا - تهران 2
52450 درجه 1 اکسپرس تهران تبريز تبريز - تهران 1
24700 درجه 2 سريع تهران تبريز تبريز - تهران 2
3950 درجه 2 اکسپرس جلفا تبريز تبريز - جلفا
75600 درجه 1 اکسپرس مشهد تبريز تبريز - مشهد
58200 درجه 2 اکسپرس وان تبريز تبريز - وان
30250 درجه 1 سريع اصفهان تهران تهران - اصفهان
33150 درجه 1 اکسپرس انديمشک تهران تهران - انديمشک
16700 درجه 2 عادي اهواز تهران تهران - اهواز 1
49250 درجه 1 اکسپرس اهواز تهران تهران - اهواز 2
30800 درجه 2 اکسپرس اهواز تهران تهران - اهواز 2
80600 درجه 1 سريع بندرعباس تهران تهران - بندر عباس
1500 درجه 2 عادي پيشوا تهران تهران - پيشوا 2
52450 درجه 1 اکسپرس تبريز تهران تهران - تبريز 1
24700 درجه 2 سريع تبريز تهران تهران - تبريز 2
54800 درجه 1 اکسپرس خرمشهر تهران تهران - خرمشهر
13150 درجه 2 سريع زنجان تهران تهران - زنجان 2
12500 درجه 2 سريع ساری تهران تهران - ساری
3000 درجه 2 عادي فيروزکوه تهران تهران - فيروزكوه
3500 درجه 2 سريع قم تهران تهران - قم (جمکران) 1
3500 درجه 2 سريع قم تهران تهران - قم (جمکران) 2
36150 درجه 1 سريع گرگان تهران تهران - گرگان
25600 درجه 2 سريع گرگان تهران تهران - گرگان
21900 درجه 2 سريع مراغه تهران تهران - مراغه
60000 درجه 1 اکسپرس مشهد تهران تهران - مشهد 1- بنياد
125800 درجه 1 اکسپرس مشهد تهران تهران - مشهد 10- قطار سيمرغ
46200 درجه 1 اکسپرس مشهد تهران تهران - مشهد 11
43750 درجه 1 اکسپرس مشهد تهران تهران - مشهد 12
33200 درجه 2 اکسپرس مشهد تهران تهران - مشهد 13
54700 درجه 1 اکسپرس مشهد تهران تهران - مشهد 2
34750 درجه 2 اکسپرس مشهد تهران تهران - مشهد 2
29550 درجه 2 اکسپرس مشهد تهران تهران - مشهد 3
43750 درجه 1 سريع مشهد تهران تهران - مشهد 5
33200 درجه 2 سريع مشهد تهران تهران - مشهد 5
29550 درجه 2 اکسپرس مشهد تهران تهران - مشهد 6
54700 درجه 1 اکسپرس مشهد تهران تهران - مشهد 7
65600 درجه 1 اکسپرس مشهد تهران تهران - مشهد 8
125800 درجه 1 اکسپرس مشهد تهران تهران - مشهد 9- قطار سبز
16250 درجه 2 سريع ميانه تهران تهران - ميانه 1
15650 درجه 1 سريع ميانه تهران تهران - ميانه 2
32700 درجه 1 سريع يزد تهران تهران - يزد
1000 درجه 2 عادي كرج تهران تهران - کرج
57350 درجه 1 سريع كرمان تهران تهران - کرمان
36200 درجه 2 سريع كرمان تهران تهران - کرمان
3950 درجه 2 اکسپرس تبريز جلفا جلفا - تبريز
54800 درجه 1 اکسپرس تهران خرمشهر خرمشهر - تهران
2500 درجه 2 عادي اراك دورود دورود - اراک
3000 درجه 2 عادي انديمشک دورود دورود - انديمشک
1700 درجه 1 عادي کويته زاهدان زاهدان - كويته
1200 درجه 2 عادي کويته زاهدان زاهدان - كويته
13150 درجه 2 سريع تهران زنجان زنجان - تهران 2
12500 درجه 2 سريع تهران ساری ساری - تهران
5000 درجه 2 عادي مشهد سرخس سرخس - مشهد
1000 درجه 2 عادي تهران شهريار شهريار ( شهر پرند ) - تهران 1
1000 درجه 2 عادي تهران شهريار شهريار ( شهر پرند ) - تهران 2
3000 درجه 2 عادي تهران فيروزکوه فيروزكوه - تهران
3500 درجه 2 سريع تهران قم قم (جمکران) - تهران 1
3500 درجه 2 سريع تهران قم قم (جمکران) - تهران 2
1700 درجه 1 عادي زاهدان کويته كويته - زاهدان
1200 درجه 2 عادي زاهدان کويته كويته - زاهدان
3000 درجه 2 عادي پل سفيد گرگان گرگان - پل سفيد
36150 درجه 1 سريع تهران گرگان گرگان - تهران
25600 درجه 2 سريع تهران گرگان گرگان - تهران
21900 درجه 2 سريع تهران مراغه مراغه - تهران
76650 درجه 1 اکسپرس اصفهان مشهد مشهد - اصفهان
97850 درجه 1 اکسپرس اهواز مشهد مشهد - اهواز
75600 درجه 1 اکسپرس تبريز مشهد مشهد - تبريز
60000 درجه 1 اکسپرس تهران مشهد مشهد - تهران 1 - بنياد
125800 درجه 1 اکسپرس تهران مشهد مشهد - تهران 10- قطار سيمرغ
46200 درجه 1 اکسپرس تهران مشهد مشهد - تهران 11
43750 درجه 1 اکسپرس تهران مشهد مشهد - تهران 12
33200 درجه 2 اکسپرس تهران مشهد مشهد - تهران 13
54700 درجه 1 اکسپرس تهران مشهد مشهد - تهران 2
34750 درجه 2 اکسپرس تهران مشهد مشهد - تهران 2
29550 درجه 2 اکسپرس تهران مشهد مشهد - تهران 3
43750 درجه 1 سريع تهران مشهد مشهد - تهران 5
33200 درجه 2 سريع تهران مشهد مشهد - تهران 5
29550 درجه 2 اکسپرس تهران مشهد مشهد - تهران 6
54700 درجه 1 اکسپرس تهران مشهد مشهد - تهران 7
65600 درجه 1 اکسپرس تهران مشهد مشهد - تهران 8
125800 درجه 1 اکسپرس تهران مشهد مشهد - تهران 9- قطار سبز
5000 درجه 2 عادي سرخس مشهد مشهد - سرخس
89750 درجه 1 اکسپرس يزد مشهد مشهد - يزد
16250 درجه 2 سريع تهران ميانه ميانه - تهران 1
15650 درجه 1 سريع تهران ميانه ميانه - تهران 2
58200 درجه 2 اکسپرس تبريز وان وان - تبريز
32700 درجه 1 سريع تهران يزد يزد - تهران
89750 درجه 1 اکسپرس مشهد يزد يزد - مشهد
1000 درجه 2 عادي تهران كرج کرج - تهران
57350 درجه 1 سريع تهران كرمان کرمان - تهران
36200 درجه 2 سريع تهران كرمان کرمان - تهران