انواع قطارها از لحاظ توقف در ايستگاههاي بين راه
قطار عادي : قطاري است كه در همه ايستگاه هاي بين راه ، جهت
. مسافرگيري توقف دارد
قطار سريع : قطاري است كه فقط در ايستگاه هاي درجه يك بين
. راهي ، براي مسافرگيري توقف دارد
قطار اكسپرس: قطاري است كه در ايستگاه هاي بين راه ، جهت
مسافرگيري توقف ندارد ( تنها به دلايل فني امكان توقف در برخي
. (ايستگاه درجه يك وجود دارد
 


انواع قطارها از لحاظ برنامه حركت
. منظم: قطاري كه حداقل در يك دوره از برنامه ( نوروزي، بهاره، تابستاني، زمستاني ) در سير باشد
. فوق العاده: قطاري كه بر حسب شرايط و فقط براي يك يا چند روز در سير قرار مي گيرد

انواع قطارها از نظر مسافت سير
. قطار حومه اي: قطاري كه در فاصله يك شهر بزرگ و حومه آن تردد مي كند
. قطار محلي: قطاري كه در حوزه يك ناحيه راه آهن تردد مي كند
. قطار بين شهري: قطاري كه در بيش از يك ناحيه راه آهن تردد مي كند
. قطار بين المللي: قطاري كه بين دو يا چند كشور تردد مي كند

انواع قطارها از نظر امكان رزرو جا
قطار با قابليت رزرو جا : بليت اين قطار از يك ماه قبل از حركت در كليه آژانس ها با درج نام مسافر، شمـاره
. سالن و صندلي صادر مي گردد. اكثر قطارهاي بين شهري و بين المللي به اين صورت مي باشد
قطار غير قابل رزرو جا ( شاتل سرويس ) : بليت اين قطـارها در ايستگاه و يا در قطار صادر شده و فـاقد نـام
مسافر و شماره صندلي مي باشد و قيمت آن قبلا روي بليت چاپ شده است . اكثر قطارهاي حومه اي و محلي
. به اين صورت مي باشند

انواع قطارها از نظر كيفيت خدمات
قطارهاي خاص
الف - قطـار ويژه سيمرغ : قطـار سيمرغ اولين سري از قطارهايي است كه به منظور ارائه خدمات مطلوبتر به
مسافرين با مشاركت بخش خصوصي راه اندازي گرديده است. در حال حاضر قطار فوق بطور روزانه در مسير
تهران - مشهد حـركت مي كند . واگنهاي اين قطار از نوع لوكس درجه يك و چهـارتخته مي باشد . از جمله
: امكانات اين قطار موارد ذيل قابل ذكر است

 
سيستم مخابراتي
تلويزيونهاي 14 اينچ
سيستم راديويي
هدفونهاي شخصي
( سيستم اينتركام ( ارتباط داخلي
موزيك
سيستم آب گرم
كافي شاپ با موزيك زنده
كتابخانه و روزنامه
دكوراسيون مدرن پذيرايي با غذا و نوشيدني سرد و گرم

 

ب- قطار سبز : قطار سبز از جمله ديگر قطارهاي راه اندازي شده با مشاركت بخش خصوصي است كه داراي
. واگنهاي چهار تخته لوكس درجه يك مي باشد. اين قطار بطور روزانه در مسير تهران - مشهد سير مي كند
: تسهيلات ويژه اين قطار به شرح ذيل مي باشد

 

سيستم صوتي
بازيهاي كامپيوتري
تلفن و دورنگار
كتاب، مجله و روزنامه
نمايش فيلم روز سينمايي
چايخانه
فروشگاه
چهار كانال موسيقي
صبحانه، عصرانه و شام
(واگن مهتاب (واگن ويژه بانوان

 

قطارهاي عمومي
اين سري قطارهايي هستند كه راهبري آنها يا در اختيار پيمانكاران خصوصي بوده و يا بطور اماني تحت پوشش    
، شركت رجا، مي باشد . واگنهـاي اين قطـارهـا متفـاوت بوده و با توجه به مسير حركت شـامل واگـن هاي لوكس
.معمولي، درجه يك، درجه دو و سالن باز ( اتوبوسي ) مي باشند

انواع واگن ها ي مسافري
انواع واگن ها از نظر وجود تهويه
 
واگن لوكس: اين واگن ها داراي سيستم گرمايش و سرمايش
. مي باشند
واگن معمولي: اين سري واگن ها فقط داراي سيستم گرمايش
. مي باشند

 

انواع واگن از نظر درجه
واگن درجه يك: واگن هاي داراي سيستم روشنائي، پرده، موكت، روكشهاي صندلي، زير دستي غذا، سيستم
. گرمايش و سرمايش ، اعم از خواب يا غيرخواب ، كوپه‌اي يا اتوبوسي ، درجه يك محسوب مي شوند
. واگن درجه دو: هر واگني كه درجه يك نباشد واگن درجه دو محسوب مي‌گردد

انواع واگن از نظر تقسيمات داخلي
. واگن داراي كوپه خواب : اين واگنها داراي كوپه هاي چهار يا شش تخته مي باشند
 


واگن داراي كوپه صندلي : اين واگنها داراي كوپه هايي با
. شش صندلي مي باشند
 


سالن باز : اين واگنها بدون كوپه و داراي 72 يا 84 صندلي
. در يك سالن مي باشند

 

. واگن دو طبقه: اين واگنها داراي 174 صندلي در دو سالن باز مي باشند
 


. ريل باس : اين واگنها داراي 94 صندلي در دو سالن باز کنار هم مي باشند